Họ đã bầu cử cho một thứ mà không biết rõ nó là gì. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.