Tuy có tính thực tế cao và được lên kế hoạch phát triển chi tiết, nhưng một vài trong số các dự án này vẫn như là nội dung của phim khoa học viễn tưởng.