Xét nghiệm máu không phải là cách đáng tin nhất để phát hiện ung thư, Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi các nhà khoa học tìm ra hướng đi mới này.