Tuy có kích thước khá nhỏ, nhưng về mặt lý thuyết thì ta có thể sống được bên trong.