Email này có thể sẽ khiến bạn phải xem lại cách quản lý thời gian hiện tại của mình.