Chiếc hố này được đặt tên là "Cánh Cửa Dẫn Đến Địa Ngục", là một trong những mỏ khí ga tự nhiên lớn nhất thế giới.