Xây dựng chat bot riêng chưa bao giờ đơn giản đến thế.