Bước đi này cho thấy Google đang ngày càng dựa nhiều hơn vào các nguồn lực bên ngoài để phát triển chứ không theo hướng còn tự mình xây dựng mọi thứ nữa.