Rất có thể nó tới từ Dải Kuiper, dải đá lạnh nằm ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta.