Và hơn nữa là bạn không phải lo nhầm hộp bánh thành hộp kim chỉ nữa rồi.