Steve Jobs ra mắt một cục nhỏ nhỏ trắng trắng mang tên iPod.