Phải chăng những người thông minh họ lại "sợ yêu" ư?