Có lẽ ông là người hoàn thành quãng đường marathon chậm nhất quả đất.