Trong những thập kỷ tới, hoặc thậm chí nhiều thế kỷ tới, những mẫu lưu trữ băng này sẽ là vô giá trong các khám phá khoa học chưa từng có hoặc để giúp những người ở tương lai hiểu hơn về thay đổi môi trường.