húng ta đã quá quen với môi trường đại học truyền thống và cách giảng dạy đọc - chép, điểm danh hàng ngày... Nhưng tại đại học trực tuyến FUNiX,, những quy tắc đó đều không tồn tại.