Để tiết kiệm tiền 3G, bạn có thể tải về một ứng dụng miễn phí giúp tiết kiệm và quản lý dữ liệu di động, trực tiếp giúp bạn tiết kiệm tiền.