Hôm nay (10/Cool, Hà Nội chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường tại 144 phường thuộc 10 quận và đến hết năm, sẽ triển khai tại tất cả 584 xã/phường.