P&G, hãng chi nhiều tiền cho quảng cáo nhất thế giới, vừa quyết định giảm quảng cáo theo mục tiêu trên Facebook bởi phương thức này không mấy hiệu quả.