Giờ đây, phần mềm chặn quảng cáo đã vô dụng trên Facebook.