Nó không làm bằng vàng khối như nhiều người vẫn nghĩ.