2 sản phẩm mới trong năm 2017 với nhiều sự nâng cấp so với trước đây.