Lingo thất bại, rồi có thể chứng kiến 1 số mô hình sàn thương mại điện tử VN thất bại, nhưng sàn thương mại điện tử chỉ là một phần trong TMĐT, không phải là tấm gương phản ánh toàn ngành. Sự cạnh tranh vừa giúp sáng lọc, vừa tích cực đẩy thêm tiền vào cho ngành TMĐT.