In 3d đã được ứng dụng rộng rãi nhưng trong ngành y tế, có vẻ công nghệ này vẫn còn khá xa lạ.