Sau Anniversary Update, kế hoạch phát triển Windows 10 của Microsoft đã sớm được định đoạt