Những tài khoản gian lận sở hữu Pokémon lực chiến cao đang chiếm toàn bộ Gym tại Việt Nam.