Bạn đã bao giờ thấy một trận chiến giữa các hacker AI đối đầu với AI chưa? Đó chính là những gì đang xảy ra tại Cyber Grand Challenge.