Thêm một trang web nữa có liên quan đến Torrent bị đóng cửa không rõ nguyên nhân.