Phát minh của người Trung Quốc đã được ứng dụng vào giao thông công cộng.