Có thể thấy rõ thiết kế của Apple Watch trong đơn đăng kí bản quyền của Samsung.