Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang vừa cho phép Apple Energy LLC, một công ty con mới được thành lập của Apple, bán điện được tạo ra bởi các trạm điện mặt trời vào thị trường.