Thông qua kỹ thuật BCIs, hacker có thể đo được các phản hồi của sóng não, từ đó biết mọi bí mật ẩn dấu sâu bên trong mỗi người.