Một cách xem xét liên quan tới rượu, rất nhiều rượu ...