Trong khi công nghệ thực tế ảo đang lên ngôi thì công nghệ này hứa hẹn sẽ là bước đột phá lớn.