Điện thoại chống nước và cũng chống luôn cả nước nhiễm phóng xạ à? Cho tôi 20 cái.