Nếu như thương vụ này thành công, Walmart sẽ trở thành một thế lực mới của thương mại điện tử và đe dọa trực tiếp tới Amazon.