Một cách chữa cháy không thế đơn giản hơn, nhưng hiệu quả thì chưa thể đoán trước được.