Đây là những chiếc máy nguyên hộp, chưa kích hoạt nhưng thiếu tai nghe và que chọc SIM.